Laboral

L’assessorament laboral és l’origen del nostre despatx d’advocats i l’àrea de pràctica que tradicionalment ens ha diferenciat de la resta d’assessories i despatxos d’advocats a la província de Girona.

A l’Assessoria Pagès, despatx d’advocats, els professionals dedicats a l’assessorament laboral coordinen la seva activitat amb la resta d’àrees professionals de la firma, oferint al client un assessorament integral que permet contemplar els problemes des de tots els punts de vista.

En concret, assessorem als nostres clients en l’àmbit laboral en tot tipus de situacions i problemàtiques, independentment de la seva condició d’empresaris o particulars i exercint d’advocats o economistes en funció de les seves necessitats. En base a això, a continuació enumerem els serveis que oferim, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

A empreses
 • Assessorament general en l’àmbit laboral.
 • Gestió d’altes d’empreses i legalització davant dels diferents organismes oficials.
 • Confecció de nòmines i liquidacions.
 • Contractacions i subcontractacions de treballadors.
 • Estudi d’acomiadaments, sancions i advertiments.
 • Assessorament i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), estudis econòmics, tramitació i seguiment.
 • Negociació i preparació de convenis col·lectius i pactes d’empresa.
 • Assistència i representació davant la Inspecció de Treball.
 • Reestructuracions o tancaments d’empreses, estudis econòmics.
 • Tramitació d’accidents laborals.
 • Tramitacions d’estrangeria.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Protecció de dades.
 • Seguiment i representació en recursos i demandes judicials davant les administracions per faltes de mesures de seguretat, sancions, etc.
 • Defensa i reclamació de qualsevol dret de l’empresa davant de qualsevol jutjat.
 • Gestions integrals a autònoms, altes, baixes, contractació i subcontractació.
 • Societats civils, comunitats de béns.
 • Tramitació d’expedients d’incapacitat temporal o permanent.
 • Arrendaments de negocis o serveis.
A particulars
 • Qualsevol gestió davant dels organismes oficials (serveis de gestoria integral).
 • Tramitació de prestacions de viudetat, orfandat, jubilació, incapacitat permanent en qualsevol grau i defensa davant dels Jutjats Socials.
 • Expedients de discapacitat i declaracions judicials d’incapacitació.
 • Declaracions judicials d’hereus.
 • Reclamacions d’accidents de trànsit, accidents laborals i per faltes de mesures de seguretat contra les empreses.
 • Seguiment i preparació de tot tipus de reclamacions en qualsevol àmbit jurídic.

Fiscal

L’àrea fiscal té com objectiu mantenir un contacte directe amb l’empesa i els empresaris, establir uns canals d’informació personalitzats amb els clients i oferir un assessorament permanent de totes les obligacions tributàries per planificar-les tot optimitzant-ne el cost.

En concret, el departament fiscal de l’Assessoria Pagès està format per advocats i economistes i ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

 • Planificació i assessorament integral en matèria tributària personalitzada a empresaris, particulars i societats.
 • Anàlisi de les repercussions fiscals dels resultats de l’activitat econòmica, planificació i estudi de les incidències fiscals del tancament anual i possibles deduccions i bonificacions aplicables.
 • Representació davant l’Administració tributària, resolució d’inspeccions, requeriments i presentació de recursos.
 • Confecció i presentació de tot tipus de declaracions tributàries davant de l’Administració Estatal, Autonòmica o Local.
 • Estudi individualitzat i personalitzat de l’Impost sobre Societats, l’Impost sobre la Renda de les persones físiques i l’Impost sobre el Patrimoni, per poder optimitzar al màxim les repercussions fiscals i el seu cost.

Comptable

L’àrea comptable té com a objectiu ajudar a l’empresa en la confecció de la comptabilitat, a interpretar i analitzar la informació comptable així com assessorar contínuament sobre la normativa vigent.

En concret, el departament comptable de l’Assessoria Pagès ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

 • Assessorament sobre legislació comptable vigent, aplicació del NPGC i adaptacions sectorials.
 • Visites periòdiques a l’empresa per dur a terme un seguiment comptable més profund i un anàlisis més eficaç i eficient.
 • Resolució de dubtes i consultes en la confecció diària de la comptabilitat i sobre els assentaments de tancament de l’exercici comptable.
 • Revisions limitades d’auditoria, tipus “Due Diligence”.
 • Confecció de comptabilitats d’empresa, d’empresaris i professionals.
 • Elaboració dels comptes anuals i els seu dipòsit al Registre Mercantil, així com la legalització dels llibres oficials de comptabilitat obligatoris.

Gestión patrimonial

Dins de l’assessorament integral que oferim als nostres clients, l’assessorament financer és una part primordial dins de la finalitat de l’Assessoria Pagès de participar de forma activa en el negoci o interessos particulars dels nostres clients.

A l’Assessoria Pagès els professionals dedicats a l’assessorament financer coordinen la seva activitat amb la resta d’àrees professionals de la firma, oferint al client un assessorament integral que permet contemplar els problemes des de tots els punts de vista.

En concret, utilitzem els nostres coneixements en finances, tant en projectes d’inversió a petita com a gran escala, per guiar als nostres clients (particulars i empreses) a prendre les millors decisions, que repercuteixin en la viabilitat del manteniment i creixement de les seves finances. D’aquesta manera, a continuació enumerem els serveis que oferim, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

A empreses
 • Gestió del patrimoni empresarial.
 • Anàlisi d’estats financers i planificació financera.
 • Anàlisi predictiu del creixement de l’empresa.
 • Anàlisis de viabilitat de nous projectes.
 • Disseny i execució d’operacions corporatives.
 • Fiscalitat de les inversions.
 • Assessorament en relleus generacionals.
 • Reorganització dels aspectes fiscals, jurídics i de successió del conjunt patrimonial.
A particulars
 • Gerència i administració integral del conjunt familiar i empresarial (“Family Office”).
 • Planificació estratègica i tàctica de la gestió de la cartera financera.
 • Planificació i organització del patrimoni immobiliari.
 • Protecció del patrimoni familiar.
 • Anàlisi de la distribució del patrimoni en cada moment oferint propostes que millorin el binomi rendibilitat-risc.
 • Fiscalitat de les inversions.

Mercantil societari

En l’àrea mercantil s’ofereix assessorament i informació dels aspectes legals en societats, contractació i activitats empresarials i professionals, així com un ventall molt ampli de serveis.

En concret, el departament mercantil de l’Assessoria Pagès ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

 • Constitució de societats (limitades, anònimes, civils, etc.), redacció i adaptació d’estatus socials, nomenament i renovació de càrrecs, poders, etc.
 • Compravenda d’empreses, adquisicions d’accions i/o participacions.
 • Procediments de revisió i auditoria previs a adquisicions de societats i operacions de reestructuració (“Due Diligence”).
 • Assistència a Juntes Generals d’accionistes i Consells d’Administració.
 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils.
 • Planificació i anàlisis d’empreses familiars, protocols familiars, planificació de successions i testaments.
 • Redacció, assessorament i negociació de contractes d’arres, compravenda, opcions de compra i lloguers.
 • Registre de marques i noms comercials a nivell nacional, comunitari i internacional.

Assegurances

Dins de la voluntat de l’Assessoria Pagès d’oferir un servei integral i multidisciplinar, es va considerar oportú crear una nova societat dedicada a tots els temes d’assegurança tant a particulars com a empreses.

És per aquest motiu que va néixer Banyoles Centre S.L., fundada pels mateixos socis que l’Assessoria Pagès i amb l’objectiu únic i exclusiu d’oferir serveis de mediació tant per a particulars com per a empreses als efectes d’aconseguir les pòlisses d’assegurances més competitives del mercat.

En concret, Banyoles Centre, S.L. s’encarrega d’estudiar les opcions d’assegurança en els següents àmbits, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall les seves prestacions:

 • Assegurances de tot tipus des de vehicles de particulars o empreses.
 • Assegurances de la llar.
 • Assegurances de negoci.
 • Assegurances davant de responsabilitats civils o laborals.
 • Assegurances obligatòries d’empresa.
 • Qualsevol altre tipus de béns sobre els quals el client necessiti contractar una assegurança.
Laboral

Laboral

L’assessorament laboral és l’origen del nostre despatx d’advocats i l’àrea de pràctica que tradicionalment ens ha diferenciat de la resta d’assessories i despatxos d’advocats a la província de Girona.

A l’Assessoria Pagès, despatx d’advocats, els professionals dedicats a l’assessorament laboral coordinen la seva activitat amb la resta d’àrees professionals de la firma, oferint al client un assessorament integral que permet contemplar els problemes des de tots els punts de vista.

En concret, assessorem als nostres clients en l’àmbit laboral en tot tipus de situacions i problemàtiques, independentment de la seva condició d’empresaris o particulars i exercint d’advocats o economistes en funció de les seves necessitats. En base a això, a continuació enumerem els serveis que oferim, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

A empreses
 • Assessorament general en l’àmbit laboral.
 • Gestió d’altes d’empreses i legalització davant dels diferents organismes oficials.
 • Confecció de nòmines i liquidacions.
 • Contractacions i subcontractacions de treballadors.
 • Estudi d’acomiadaments, sancions i advertiments.
 • Assessorament i tramitació d’Expedients de Regulació d’Ocupació (ERO), estudis econòmics, tramitació i seguiment.
 • Negociació i preparació de convenis col·lectius i pactes d’empresa.
 • Assistència i representació davant la Inspecció de Treball.
 • Reestructuracions o tancaments d’empreses, estudis econòmics.
 • Tramitació d’accidents laborals.
 • Tramitacions d’estrangeria.
 • Prevenció de riscos laborals.
 • Protecció de dades.
 • Seguiment i representació en recursos i demandes judicials davant les administracions per faltes de mesures de seguretat, sancions, etc.
 • Defensa i reclamació de qualsevol dret de l’empresa davant de qualsevol jutjat.
 • Gestions integrals a autònoms, altes, baixes, contractació i subcontractació.
 • Societats civils, comunitats de béns.
 • Tramitació d’expedients d’incapacitat temporal o permanent.
 • Arrendaments de negocis o serveis.
A particulars
 • Qualsevol gestió davant dels organismes oficials (serveis de gestoria integral).
 • Tramitació de prestacions de viudetat, orfandat, jubilació, incapacitat permanent en qualsevol grau i defensa davant dels Jutjats Socials.
 • Expedients de discapacitat i declaracions judicials d’incapacitació.
 • Declaracions judicials d’hereus.
 • Reclamacions d’accidents de trànsit, accidents laborals i per faltes de mesures de seguretat contra les empreses.
 • Seguiment i preparació de tot tipus de reclamacions en qualsevol àmbit jurídic.
Fiscal

Fiscal

L’àrea fiscal té com objectiu mantenir un contacte directe amb l’empesa i els empresaris, establir uns canals d’informació personalitzats amb els clients i oferir un assessorament permanent de totes les obligacions tributàries per planificar-les tot optimitzant-ne el cost.

En concret, el departament fiscal de l’Assessoria Pagès està format per advocats i economistes i ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

 • Planificació i assessorament integral en matèria tributària personalitzada a empresaris, particulars i societats.
 • Anàlisi de les repercussions fiscals dels resultats de l’activitat econòmica, planificació i estudi de les incidències fiscals del tancament anual i possibles deduccions i bonificacions aplicables.
 • Representació davant l’Administració tributària, resolució d’inspeccions, requeriments i presentació de recursos.
 • Confecció i presentació de tot tipus de declaracions tributàries davant de l’Administració Estatal, Autonòmica o Local.
 • Estudi individualitzat i personalitzat de l’Impost sobre Societats, l’Impost sobre la Renda de les persones físiques i l’Impost sobre el Patrimoni, per poder optimitzar al màxim les repercussions fiscals i el seu cost.
Contable

Comptable

L’àrea comptable té com a objectiu ajudar a l’empresa en la confecció de la comptabilitat, a interpretar i analitzar la informació comptable així com assessorar contínuament sobre la normativa vigent.

En concret, el departament comptable de l’Assessoria Pagès ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

 • Assessorament sobre legislació comptable vigent, aplicació del NPGC i adaptacions sectorials.
 • Visites periòdiques a l’empresa per dur a terme un seguiment comptable més profund i un anàlisis més eficaç i eficient.
 • Resolució de dubtes i consultes en la confecció diària de la comptabilitat i sobre els assentaments de tancament de l’exercici comptable.
 • Revisions limitades d’auditoria, tipus “Due Diligence”.
 • Confecció de comptabilitats d’empresa, d’empresaris i professionals.
 • Elaboració dels comptes anuals i els seu dipòsit al Registre Mercantil, així com la legalització dels llibres oficials de comptabilitat obligatoris.
Gestió patrimonial

Gestión patrimonial

Dins de l’assessorament integral que oferim als nostres clients, l’assessorament financer és una part primordial dins de la finalitat de l’Assessoria Pagès de participar de forma activa en el negoci o interessos particulars dels nostres clients.

A l’Assessoria Pagès els professionals dedicats a l’assessorament financer coordinen la seva activitat amb la resta d’àrees professionals de la firma, oferint al client un assessorament integral que permet contemplar els problemes des de tots els punts de vista.

En concret, utilitzem els nostres coneixements en finances, tant en projectes d’inversió a petita com a gran escala, per guiar als nostres clients (particulars i empreses) a prendre les millors decisions, que repercuteixin en la viabilitat del manteniment i creixement de les seves finances. D’aquesta manera, a continuació enumerem els serveis que oferim, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

A empreses
 • Gestió del patrimoni empresarial.
 • Anàlisi d’estats financers i planificació financera.
 • Anàlisi predictiu del creixement de l’empresa.
 • Anàlisis de viabilitat de nous projectes.
 • Disseny i execució d’operacions corporatives.
 • Fiscalitat de les inversions.
 • Assessorament en relleus generacionals.
 • Reorganització dels aspectes fiscals, jurídics i de successió del conjunt patrimonial.
A particulars
 • Gerència i administració integral del conjunt familiar i empresarial (“Family Office”).
 • Planificació estratègica i tàctica de la gestió de la cartera financera.
 • Planificació i organització del patrimoni immobiliari.
 • Protecció del patrimoni familiar.
 • Anàlisi de la distribució del patrimoni en cada moment oferint propostes que millorin el binomi rendibilitat-risc.
 • Fiscalitat de les inversions.
Mercantil societari

Mercantil societari

En l’àrea mercantil s’ofereix assessorament i informació dels aspectes legals en societats, contractació i activitats empresarials i professionals, així com un ventall molt ampli de serveis.

En concret, el departament mercantil de l’Assessoria Pagès ofereix els següents serveis, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall qualsevol dels mateixos:

 • Constitució de societats (limitades, anònimes, civils, etc.), redacció i adaptació d’estatus socials, nomenament i renovació de càrrecs, poders, etc.
 • Compravenda d’empreses, adquisicions d’accions i/o participacions.
 • Procediments de revisió i auditoria previs a adquisicions de societats i operacions de reestructuració (“Due Diligence”).
 • Assistència a Juntes Generals d’accionistes i Consells d’Administració.
 • Redacció i negociació de tot tipus de contractes mercantils.
 • Planificació i anàlisis d’empreses familiars, protocols familiars, planificació de successions i testaments.
 • Redacció, assessorament i negociació de contractes d’arres, compravenda, opcions de compra i lloguers.
 • Registre de marques i noms comercials a nivell nacional, comunitari i internacional.
Assegurances

Assegurances

Dins de la voluntat de l’Assessoria Pagès d’oferir un servei integral i multidisciplinar, es va considerar oportú crear una nova societat dedicada a tots els temes d’assegurança tant a particulars com a empreses.

És per aquest motiu que va néixer Banyoles Centre S.L., fundada pels mateixos socis que l’Assessoria Pagès i amb l’objectiu únic i exclusiu d’oferir serveis de mediació tant per a particulars com per a empreses als efectes d’aconseguir les pòlisses d’assegurances més competitives del mercat.

En concret, Banyoles Centre, S.L. s’encarrega d’estudiar les opcions d’assegurança en els següents àmbits, convidant-los a contactar amb nosaltres per conèixer amb detall les seves prestacions:

 • Assegurances de tot tipus des de vehicles de particulars o empreses.
 • Assegurances de la llar.
 • Assegurances de negoci.
 • Assegurances davant de responsabilitats civils o laborals.
 • Assegurances obligatòries d’empresa.
 • Qualsevol altre tipus de béns sobre els quals el client necessiti contractar una assegurança.

Contacti amb nosaltres per rebre més informació.